972 102 616 info@s-ie.cat

Garantia i reclamacions respecte a les mercaderies

Les reclamacions relatives al nombre i estat de l’embalatge de les mercaderies subministrades s’han d’efectuar de manera immediata, al moment del lliurament de les mateixes, havent de deixar constància d’aquestes reclamacions a l’albarà de lliurament. Queda exclosa tota reclamació posterior relativa a aquests extrems.

Les reclamacions relatives al nombre, estat, identificació i referències de les mercaderies, així com les relatives a qualssevol defectes visibles o aparents, hauran de notificar-se a El venedor per escrit i, de forma detallada, el més aviat possible i, en tot cas, dins dels 2 dies laborables següents a la data de lliurament, especificant sempre el número d’albarà de lliurament. Si el Client no notifica tals defectes dins del termini indicat, les mercaderies es consideraran acceptades, excepte pel que fa a la possible existència de defectes ocults, situació en la qual el termini serà de 30 dies laborables.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error d’El Venedor, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

El període de garantia serà l’indicat en la corresponent fitxa tècnica de cada producte. A falta d’indicació del mateix, el període de garantia serà d’un (1) any a comptar des de la data d’enviament inicial.

Aquesta garantia no regirà en aquells casos en què els productes, segons el parer d’El Venedor, hagin estat sotmesos pel Client o per un tercer a condicions ambientals o d’ús no conformes amb les especificacions pertinents, per ús indegut, negligència, instal·lació inadequada, condicions d’emmagatzematge inconvenients o anòmales. Tampoc quan hagin resultat modificats o alterats per tercer aliè a El Venedor o sense l’expressa autorització d’aquest. El Client es compromet a facilitar tota la informació necessària per tal de realitzar aquesta determinació.
Correspon al Client l’obligació de demostrar el correcte ús que s’ha fet del producte, així com que s’han seguit les instruccions i recomanacions facilitades per El Venedor.

La devolució de mercaderia sigui quina sigui la causa de la mateixa s’ha de dur a terme en el seu embalatge original i requerirà sempre el previ consentiment per escrit d’El Venedor autoritzant la mateixa, i això no afecta el dret de rebutjar la devolució de la mercaderia en cas de no comptar amb l’esmentada autorització. Acceptada la devolució, el motiu de la mateixa serà analitzat pel departament corresponent, i en base a això aquest podrà:

– Considerar-la justificada. En aquest cas El Venedor procedirà a substituir en tot o en part la mercaderia retornada o bé a abonar la totalitat o part de la mateixa. En aquest últim cas s’abonarà únicament i com a màxim la quantitat de material rebut. Les reclamacions de garantia no poden excedir el valor de la factura original dels béns subministrats.

– Considerar-la no justificada. En aquest cas es posarà en coneixement del Client la decisió i arguments que han portat a determinar la mateixa, disposant el Client a partir de la comunicació d’un termini de dos (2) mesos per retirar al seu càrrec la mercaderia.

Totes les reclamacions de garantia s’invalidaran si el client ha dut a terme reparacions o modificacions en els productes subministrats sense el permís d’El venedor.

El client no està autoritzat a retenir el pagament parcial o total, basat en el fet que el proveïdor encara no hagi complert amb les seves obligacions de garantia en part o en la seva totalitat.

En cap dels casos anteriors el període de vigència de la garantia es veurà ampliat o prorrogat, sent aquest en qualsevol cas invariable.

7.1 Devolucions

Les condicions per a la devolució i cancel·lació de la comanda que a continuació s’indiquen són aplicables sense perjudici dels drets que legalment li assisteixin.
Pot realitzar qualsevol Devolució en un termini de 48 h, a partir de la data de lliurament de la comanda. (Segons art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre).

 

7.1.1 Termes i Condicions en les devolucions

– L’article no ha de ser dels etiquetats com “Article especial: No és possible la cancel·lació de la comanda o devolució de l’article”.
– L’article retornat ha d’estar en les mateixes condicions en què va ser enviat. Amb el seu embalatge original, incloent garanties, etiquetes. El paquet està en el seu embalatge original, SENSE OBRIR, sense tornar a precintar i sense marques.
– No és possible la devolució o canvi de caixes d’etiquetes o ribbon que no estiguin complets amb els seus segells originals.
– Les despeses d’enviament en les devolucions correran a compte del client en qualsevol cas.
– Hi ha un termini de 14 dies naturals per a la devolució del producte des de la data de la factura.
– En cas de reintegrament de l’import aquest es realitzarà pel mateix mitjà que es va realitzar el pagament.
– Les despeses de gestió de devolució i re-entrada a magatzem ascendeixen a 12 € + IVA en comandes inferiors a 150 € i en comandes superiors a 150 €, un import del 15% del total de la comanda.
Si voleu tornar el producte i compleix amb aquestes condicions, aquest és el procediment:
– Envieu-nos un correu electrònic a pedidos@s-ie.cat
– Un cop rebudes les dades i li enviarem per email les instruccions a seguir, a més del nº d’autorització de devolució (RMA) i l’adreça d’enviament. Aquest nombre de RMA és IMPRESCINDIBLE per procedir a l’enviament del material.
– A continuació, el client ha d’enviar el paquet pel transport que li resulti més convenient. Els costos d’enviament són a càrrec seu. Els productes es retornaran amb el nº de RMA proporcionat de manera visible, en el seu embalatge original (preferiblement dins d’una altra caixa de protecció), complet, sense obrir, i sense cap cinta impresa o escriptura, als nostres magatzems dins de la Unió Europea.
– Un cop rebut i revisat el material retornat, es realitzarà l’abonament que procedeixi de la factura corresponent. Reservat el dret de disminuir l’import del reemborsament en concepte de pèrdua de valor del producte a causa de la manipulació innecessària del mateix per part seva.

 

7.1.2 Devolució de productes danyats, defectuosos o en garantia

Producte danyat durant l’enviament: Si vostè rep un producte danyat durant el seu enviament, pot optar per retornar-lo en un termini de 15 dies a partir de la data de recepció de la comanda.
roducte defectuós: Pot retornar un producte defectuós en un termini de 15 dies a partir de la data de recepció de la comanda. El reintegrament de l’import del producte adquirit es realitzarà amb la prèvia autorització i garantia del fabricant, el qual pot oferir al client la possibilitat de reparar-lo.

 

7.2 Producte en garantia

Tots els productes comercialitzats compten amb la garantia que ofereix el fabricant. Per exercir el dret de garantia, el client haurà de conservar tota la informació en relació amb l’enviament del producte i la seva factura. Poseu-vos en contacte amb El venedor per intentar solucionar el problema; a la seva vegada, aquest es posarà en contacte amb el fabricant per tal d’exercir el dret de garantia.

Nota 1: Si el motiu de la devolució no es deu a producte danyat en l’enviament o no és un producte defectuós, el client és responsable de l’elecció del producte i de verificar les característiques del mateix, motiu pel qual El venedor es reserva el dret a acceptar, o no, la devolució. En els casos esmentats anteriorment, i en cas que així correspongui, es reemborsarà l’import dels productes que es rebin en el termini de 30 dies en les condicions originals, amb tots els accessoris i amb tots els embolcalls i precintes intactes, sense evidències de manipulació. Les despeses de transport de devolució seran descomptats de l’import del reemborsament que es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari que ens indiqui el client en el termini de 15 dies des de la recepció de la mercaderia danyada o defectuosa.

Nota 2: En cap cas s’acceptaran devolucions dels següents articles:
– Productes en oferta de la secció Outlet en què s’avisa de les condicions en què es troba el producte.
– Programari o contingut digital que hagin estat desprecintats.
– Un servei prestat pel Venedor si s’hagués prestat i acceptat la realització del mateix.
– Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons de protecció de la salut, que hagin estat desprecintats després del seu lliurament o que s’hagin barrejat amb altres productes o amb evidents mostres d’haver estat utilitzats.
– Caixes d’etiquetes o ribbon que no estiguin completes, i amb els seus segells originals.

 

7.3 Garantia de devolució

Tots els productes d’El Venedor, poden ser retornats en el termini de 14 dies naturals a comptar de la recepció de la mercaderia, li retornarem l’import del producte comprat, però no els costos de transport d’enviament o devolució de la seva compra.
Les despeses de gestió de devolució i re-entrada a magatzem ascendeixen a 12 € + IVA en comandes inferiors a 150 € i en comandes superiors a 150 €, un import del 15% del total de la comanda.
El client correrà amb el risc del cost de transport als nostres magatzems dins de la Unió Europea. La devolució estarà subjecta a les condicions de devolució anteriorment descrites i els productes s’hauran de rebre en els seus embalatges originals sense desprecintar i sense evidències de manipulació o utilització.

 

7.4 Termes i Condicions en les reparacions

Un equip d’especialistes avaluarà, a les instal·lacions d’El venedor, les necessitats per a la reparació dels equips del Client; per a això caldrà que aquest enviï l’equip per la seva avaluació a dites instal·lacions.
Aquest servei comprèn l’avaluació i realització d’un pressupost a mida de l’equip que el client enviï al venedor. Un cop realitzada l’avaluació, se li enviarà un pressupost personalitzat que el Client haurà d’acceptar i fer el pagament del mateix per procedir a la reparació de l’aparell pels part dels tècnics d’El Venedor.
De no poder realitzar la reparació o no ser acceptat el pressupost, l’equip serà enviat de nou a l’adreça de lliurament del Client.
Aquest servei té un cost de 24 € + IVA els cost d’enviament tant a les nostres instal·lacions com de tornada seran a càrrec del client. En el cas de ser acceptada la reparació de l’equip, els 24 € seran descomptats del preu total de la reparació.
L’enviament inicial de l’equip haurà de fer-lo el client a les instal·lacions d’El Venedor a ports pagats a:

 

Solucions d’Identificació i Etiquetatge
Av. Lluís Companys, 61-63 – Local L
Edifici “El Rusc”
17180 Vilablareix
(Girona)

Per gestionar una reparació, fes clic aquí