972 102 616 info@s-ie.cat

Termes i condicions

1. Introducció

Les presents condicions generals de contractació (“CGV” d’aquí en endavant) s’apliquen, sense cap restricció, a totes les vendes i transaccions comercials realitzades amb Solucions d’Identificació i Etiquetatge S.L. (d’ara endavant El Venedor), amb el NIF B55270417 i amb domicili a l’Av. Lluís Companys, 61-63 – Local L, de Vilablareix. Les condicions que s’assenyalen en el present document prevaldran sobre qualsevol altre document amb el qual entrin en contradicció, excepte que s’acordi el contrari de forma expressa i clara per escrit.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents condicions generals de contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d’activitat que desenvolupa El venedor.

La validació de la comanda per part del client suposa l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals de venda. Per aquest motiu, els preguem que les llegeixin atentament abans de realitzar una comanda. Si no està d’acord amb totes les Condicions de Venda, no ha de realitzar cap comanda.

2. Formulació de comandes i termini de lliurament

Per realitzar una compra, l’usuari pot triar entre diverses vies per fer-nos arribar la seva comanda:
– Telefònicament al telèfon d’atenció al client: 972 102 616
– Per correu electrònic: pedidos@s-ie.cat
– Web de comerç electrònic www.aidcstore.es i www.s-ie.cat

La comanda haurà de ser acceptada per El venedor per tal que l’acord de venda dels productes i/o serveis s’entengui confirmat i vinculant. En el termini màxim de 2 dies posteriors a la recepció de la comanda, el venedor informarà al client sobre la seva acceptació. Una vegada acceptada una comanda per part d’El venedor, el client no podrà realitzar cancel·lacions totals o parcials de la mateixa excepte que arribi a un acord amb El venedor en les condicions per la cancel·lació total o parcial de la mateixa.

El venedor no té l’obligació d’acceptar qualsevol comanda i, per tant, es reserva el dret a rebutjar-la, sense que d’aquest fet se’n derivi cap responsabilitat respecte de la mateixa.

L’inici del termini de lliurament es produirà en la data de confirmació de la comanda per part d’El venedor, sempre que en aquesta data es trobin aclarides totes les dades de la comanda i s’hagi aportat, per part del Client, la documentació o materials que, si és el cas, es requereixin. El venedor tindrà, en tot cas, la facultat de resoldre el contracte si el Client es negués a aclarir dades de la comanda o a facilitar la documentació o materials requerits, o no portés a terme alguna d’aquestes actuacions en un termini raonable després d’haver estat requerit a tal efecte.

Excepte si es pacta el contrari, El venedor podrà efectuar entregues parcials de les comandes.

3. Continguts i informació subministrada per part d’El venedor

El Venedor fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat del Venedor, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus, i en el cas que algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, El Venedor li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

El Venedor no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per El venedor. Aquesta responsabilitat recau, en tot moment, en els fabricants d’aquests productes. El client entén que El Venedor és un mer intermediari entre ell i aquest fabricant.

4. Preus i impostos aplicables

Els preus dels productes inclosos als pressupostos d’El Venedor s’expressen en euros, i NO inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), o altres impostos, que, si escau, sigui procedent aplicar.

Com a regla general, en el cas que existeixin ofertes prèvies a una comanda, els preus oferts tenen una validesa d’una (1) setmana, i en aquest període es consideraran com a fixos en les condicions de pagament especificades en l’oferta.

Si, per alguna raó, durant la gestió operativa de la comanda es produïssin modificacions en les tarifes aplicables, El Venedor ajustarà els preus a la nova tarifa, prèvia comunicació per escrit al client.

Les compres que hagin de ser lliurades dins el territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. Les compres que hagin de ser lliurades en territoris d’Estats no membres de la Unió Europea, o Canàries, Ceuta o Melilla estaran exemptes de l’IVA.

5. Forma i condicions de pagament

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant transferència bancària, domiciliació bancària o altres mitjans anàlegs. En determinats casos, i per prevenir possibles fraus, El Venedor es reserva la possibilitat de demanar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s’acrediti fefaentment la identitat del comprador.

El Venedor també es reserva el dret d’exigir el pagament al comptat al lliurament de les mercaderies o per avançat a aquesta, així com a poder exigir l’aportació de garanties per tal d’assegurar el pagament del preu dels productes o serveis.

El pagament de les factures es realitzarà en un termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar des de la data de recepció de la mercaderia, d’acord amb el que disposa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, sense perjudici de determinar terminis diferents fruit d’acords comercials sempre que siguin aquests plasmats per escrit signat pels representants legals de les dues parts.

Si els clients incorreguessin en impagaments, i, en tant romanguin en aquesta situació, El Venedor, sense perjudici de l’exercici de la resta de drets que legalment li corresponguin, en particular, la resolució del contracte, no estarà obligat a realitzar a favor dels Clients cap prestació més sota qualssevol contractes que poguessin trobar-se en vigor entre El venedor i el Client. Si el Client incorregués en impagament es produirà el venciment anticipat de tots els crèdits que el venedor tingui davant seu, amb independència de la data de venciment dels mateixos.

– Reserva de domini:
El domini sobre les mercaderies romandrà en El venedor en tant el Client no hagi satisfet, en la seva integritat, el pagament corresponent a les mateixes. Els lliuraments de xecs o pagarés pel comprador i els girs bancaris a càrrec d’aquest no es consideraran pagaments fins que siguin fets efectius els mateixos.
El Client cedeix a El venedor, de manera irrevocable, íntegrament i, amb caràcter genèric, pel sol fet de contractar amb El venedor, sense que calgui per a això un acord addicional específic respecte de cada cas en particular, tots els drets relatius a les mercaderies subjectes a reserva de domini, en particular, els drets de crèdit que el Client tingui al seu favor en relació amb tals mercaderies i que es derivin de l’alienació de les mateixes a tercers o de qualsevol altre títol.

En el cas que el Client transformi o processi, d’alguna manera, les mercaderies subjectes a reserva de domini o les uneixi o barregi amb altres diferents, correspondrà a El venedor un dret de copropietat sobre el producte resultant de la unió o mescla, en la proporció del valor segons factura de les mercaderies subjectes a reserva de domini respecte al valor segons factura de les altres mercaderies utilitzades en la unió o barreja. En el cas que el dret de copropietat de El venedor s’extingís com a conseqüència de la unió o barreja, el Client cedeix a El venedor, de forma irrevocable, pel sol fet de contractar amb El venedor, els drets de propietat que tingui sobre el nou producte en la mesura del valor segons factura de les mercaderies subjectes a reserva de domini, comprometent-se a custodiar, per a El venedor, de forma gratuïta, el nou producte. Els drets de copropietat que sorgeixin d’aquesta manera es consideraran com a béns subjectes a reserva de domini, sent, per tant, aplicable la present condició.

6. Forma, despeses i termini d’enviament i entrega de la mercaderia

El Venedor envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi.

Revisi amb atenció el paquet abans d’acceptar-lo. Si aquest observa desperfectes en l’embalatge que li lliuri el transportista, i sempre abans de signar el resguard, ha de realitzar una anotació en el rebut perquè quedi constància d’aquesta incidència. En cas de dubte, rebutgi el paquet. La data d’entrega al domicili del client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d’enviament.

Abans de confirmar la seva comanda s’informarà al client sobre les despeses d’enviament i terminis de transport, ambdós orientatius, que corresponen a la seva comanda en concret. No obstant això, ambdós podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda.

Especialment:
– Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i/o per dificultats en el lliurament de la mercaderia.
– Les despeses d’enviament es defineixen en funció de les variables de pes i volum del paquet i de la destinació del mateix. Aquestes variables es definiran implícitament en proposta comercial. De no existir valoració implícita en la proposta comercial, s’aplicarà un import de 10 euros per a comandes d’import inferior a 100 euros i gratuïts per a comandes d’import superior a 100 euros. En tots dos casos són imports amb l’IVA exclòs.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins de l’horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d’incompliment per part del client d’aquesta obligació, El Venedor no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

7. Garantia i reclamacions respecte a les mercaderies

Les reclamacions relatives al nombre i estat de l’embalatge de les mercaderies subministrades s’han d’efectuar de manera immediata, al moment del lliurament de les mateixes, havent de deixar constància d’aquestes reclamacions a l’albarà de lliurament. Queda exclosa tota reclamació posterior relativa a aquests extrems.

Les reclamacions relatives al nombre, estat, identificació i referències de les mercaderies, així com les relatives a qualssevol defectes visibles o aparents, hauran de notificar-se a El venedor per escrit i, de forma detallada, el més aviat possible i, en tot cas, dins dels 2 dies laborables següents a la data de lliurament, especificant sempre el número d’albarà de lliurament. Si el Client no notifica tals defectes dins del termini indicat, les mercaderies es consideraran acceptades, excepte pel que fa a la possible existència de defectes ocults, situació en la qual el termini serà de 30 dies laborables.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error d’El Venedor, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

El període de garantia serà l’indicat en la corresponent fitxa tècnica de cada producte. A falta d’indicació del mateix, el període de garantia serà d’un (1) any a comptar des de la data d’enviament inicial.

Aquesta garantia no regirà en aquells casos en què els productes, segons el parer d’El Venedor, hagin estat sotmesos pel Client o per un tercer a condicions ambientals o d’ús no conformes amb les especificacions pertinents, per ús indegut, negligència, instal·lació inadequada, condicions d’emmagatzematge inconvenients o anòmales. Tampoc quan hagin resultat modificats o alterats per tercer aliè a El Venedor o sense l’expressa autorització d’aquest. El Client es compromet a facilitar tota la informació necessària per tal de realitzar aquesta determinació.

Correspon al Client l’obligació de demostrar el correcte ús que s’ha fet del producte, així com que s’han seguit les instruccions i recomanacions facilitades per El Venedor.

La devolució de mercaderia sigui quina sigui la causa de la mateixa s’ha de dur a terme en el seu embalatge original i requerirà sempre el previ consentiment per escrit d’El Venedor autoritzant la mateixa, i això no afecta el dret de rebutjar la devolució de la mercaderia en cas de no comptar amb l’esmentada autorització. Acceptada la devolució, el motiu de la mateixa serà analitzat pel departament corresponent, i en base a això aquest podrà:

– Considerar-la justificada. En aquest cas El Venedor procedirà a substituir en tot o en part la mercaderia retornada o bé a abonar la totalitat o part de la mateixa. En aquest últim cas s’abonarà únicament i com a màxim la quantitat de material rebut. Les reclamacions de garantia no poden excedir el valor de la factura original dels béns subministrats.
– Considerar-la no justificada. En aquest cas es posarà en coneixement del Client la decisió i arguments que han portat a determinar la mateixa, disposant el Client a partir de la comunicació d’un termini de dos (2) mesos per retirar al seu càrrec la mercaderia.

Totes les reclamacions de garantia s’invalidaran si el client ha dut a terme reparacions o modificacions en els productes subministrats sense el permís d’El venedor.

El client no està autoritzat a retenir el pagament parcial o total, basat en el fet que el proveïdor encara no hagi complert amb les seves obligacions de garantia en part o en la seva totalitat.

En cap dels casos anteriors el període de vigència de la garantia es veurà ampliat o prorrogat, sent aquest en qualsevol cas invariable.

 

7.1 Devolucions

Les condicions per a la devolució i cancel·lació de la comanda que a continuació s’indiquen són aplicables sense perjudici dels drets que legalment li assisteixin.

Pot realitzar qualsevol Devolució en un termini de 48 h, a partir de la data de lliurament de la comanda. (Segons art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre).

 

7.1.1 Termes i Condicions en les devolucions

– L’article no ha de ser dels etiquetats com “Article especial: No és possible la cancel·lació de la comanda o devolució de l’article”.
– L’article retornat ha d’estar en les mateixes condicions en què va ser enviat. Amb el seu embalatge original, incloent garanties, etiquetes. El paquet està en el seu embalatge original, SENSE OBRIR, sense tornar a precintar i sense marques.
– No és possible la devolució o canvi de caixes d’etiquetes o ribbon que no estiguin complets amb els seus segells originals.
– Les despeses d’enviament en les devolucions correran a compte del client en qualsevol cas.
– Hi ha un termini de 14 dies naturals per a la devolució del producte des de la data de la factura.
– En cas de reintegrament de l’import aquest es realitzarà pel mateix mitjà que es va realitzar el pagament.
– Les despeses de gestió de devolució i re-entrada a magatzem ascendeixen a 12 € + IVA en comandes inferiors a 150 € i en comandes superiors a 150 €, un import del 15% del total de la comanda.

Si voleu tornar el producte i compleix amb aquestes condicions, aquest és el procediment:
– Envieu-nos un correu electrònic a pedidos@s-ie.cat
– Un cop rebudes les dades i li enviarem per email les instruccions a seguir, a més del nº d’autorització de devolució (RMA) i l’adreça d’enviament. Aquest nombre de RMA és IMPRESCINDIBLE per procedir a l’enviament del material.
– A continuació, el client ha d’enviar el paquet pel transport que li resulti més convenient. Els costos d’enviament són a càrrec seu. Els productes es retornaran amb el nº de RMA proporcionat de manera visible, en el seu embalatge original (preferiblement dins d’una altra caixa de protecció), complet, sense obrir, i sense cap cinta impresa o escriptura, als nostres magatzems dins de la Unió Europea.
– Un cop rebut i revisat el material retornat, es realitzarà l’abonament que procedeixi de la factura corresponent. Reservat el dret de disminuir l’import del reemborsament en concepte de pèrdua de valor del producte a causa de la manipulació innecessària del mateix per part seva.

 

7.1.2 Devolució de productes danyats, defectuosos o en garantia

Producte danyat durant l’enviament: Si vostè rep un producte danyat durant el seu enviament, pot optar per retornar-lo en un termini de 15 dies a partir de la data de recepció de la comanda.
roducte defectuós: Pot retornar un producte defectuós en un termini de 15 dies a partir de la data de recepció de la comanda. El reintegrament de l’import del producte adquirit es realitzarà amb la prèvia autorització i garantia del fabricant, el qual pot oferir al client la possibilitat de reparar-lo.

 

7.2 Producte en garantia

Tots els productes comercialitzats compten amb la garantia que ofereix el fabricant. Per exercir el dret de garantia, el client haurà de conservar tota la informació en relació amb l’enviament del producte i la seva factura. Poseu-vos en contacte amb El venedor per intentar solucionar el problema; a la seva vegada, aquest es posarà en contacte amb el fabricant per tal d’exercir el dret de garantia.

Nota 1: Si el motiu de la devolució no es deu a producte danyat en l’enviament o no és un producte defectuós, el client és responsable de l’elecció del producte i de verificar les característiques del mateix, motiu pel qual El venedor es reserva el dret a acceptar, o no, la devolució. En els casos esmentats anteriorment, i en cas que així correspongui, es reemborsarà l’import dels productes que es rebin en el termini de 30 dies en les condicions originals, amb tots els accessoris i amb tots els embolcalls i precintes intactes, sense evidències de manipulació. Les despeses de transport de devolució seran descomptats de l’import del reemborsament que es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari que ens indiqui el client en el termini de 15 dies des de la recepció de la mercaderia danyada o defectuosa.

Nota 2: En cap cas s’acceptaran devolucions dels següents articles:
– Productes en oferta de la secció Outlet en què s’avisa de les condicions en què es troba el producte.
– Programari o contingut digital que hagin estat desprecintats.
– Un servei prestat pel Venedor si s’hagués prestat i acceptat la realització del mateix.
– Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons de protecció de la salut, que hagin estat desprecintats després del seu lliurament o que s’hagin barrejat amb altres productes o amb evidents mostres d’haver estat utilitzats.
– Caixes d’etiquetes o ribbon que no estiguin completes, i amb els seus segells originals.

 

7.3 Garantia de devolució

Tots els productes d’El Venedor, poden ser retornats en el termini de 14 dies naturals a comptar de la recepció de la mercaderia, li retornarem l’import del producte comprat, però no els costos de transport d’enviament o devolució de la seva compra.
Les despeses de gestió de devolució i re-entrada a magatzem ascendeixen a 12 € + IVA en comandes inferiors a 150 € i en comandes superiors a 150 €, un import del 15% del total de la comanda.
El client correrà amb el risc del cost de transport als nostres magatzems dins de la Unió Europea. La devolució estarà subjecta a les condicions de devolució anteriorment descrites i els productes s’hauran de rebre en els seus embalatges originals sense desprecintar i sense evidències de manipulació o utilització.

 

7.4 Termes i Condicions en les Reparacions

Un equip d’especialistes avaluarà, a les instal·lacions d’El venedor, les necessitats per a la reparació dels equips del Client; per a això caldrà que aquest enviï l’equip per la seva avaluació a dites instal·lacions.

Aquest servei comprèn l’avaluació i realització d’un pressupost a mida de l’equip que el client enviï al venedor. Un cop realitzada l’avaluació, se li enviarà un pressupost personalitzat que el Client haurà d’acceptar i fer el pagament del mateix per procedir a la reparació de l’aparell pels part dels tècnics d’El Venedor.

De no poder realitzar la reparació o no ser acceptat el pressupost, l’equip serà enviat de nou a l’adreça de lliurament del Client.
Aquest servei té un cost de 24 € + IVA els cost d’enviament tant a les nostres instal·lacions com de tornada seran a càrrec del client. En el cas de ser acceptada la reparació de l’equip, els 24 € seran descomptats del preu total de la reparació.

L’enviament inicial de l’equip haurà de fer-lo el client a les instal·lacions d’El Venedor a ports pagats a:

 

Solucions d’Identificació i Etiquetatge
Av. Lluís Companys, 61-63 – Local L
Edifici “El Rusc”
17180 Vilablareix
(Girona)

8. Obligacions i responsabilitat del client

El Client és l’únic responsable de l’elecció del producte objecte de la compravenda, així com de l’ús o funció a què el mateix es destina. Per tant, El venedor no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui l’adequat per a les aplicacions tècniques preteses pel Client, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per aquest en efectuar la seva compra dels productes. En aquest sentit, el Client no tindrà dret a tornar els productes i reclamar el preu pagat. Qualsevol assessorament tècnic proporcionat per El venedor verbalment, per escrit o mitjançant la realització d’assajos, abans i/o durant la utilització del Producte, es facilita de bona fe però sense garantia. L’assessorament d’El venedor no allibera al Client de la seva obligació d’assajar el producte subministrat per determinar la seva idoneïtat per als processos i usos als quals està destinada.

S’exclou tota responsabilitat d’El Venedor per danys i perjudicis causats per defectes en els productes, excepte quan vingui expressament obligada a això en virtut de llei imperativa aplicable. Així mateix, El venedor no serà responsable de pèrdues o danys incidentals, indirectes o conseqüencials, lucre cessant, pèrdues de producció o de beneficis, riscos de desenvolupament dels productes.

En tot cas, de ser obligat El venedor a assumir cap responsabilitat per danys i perjudicis soferts pel Client, la mateixa vindrà limitada a una quantitat equivalent a l’import corresponent a la comanda del producte causant del dany, llevat que una llei imperativa aplicable imposi a El venedor un límit quantitatiu més gran. Així mateix, el Client no podrà reclamar a El venedor per qualsevol dany transcorregut un (1) any a comptar des que el risc dels productes hagi estat transferit al Client, llevat que la legislació vigent estableixi un termini superior.

El Client serà l’únic responsable, exonerant en el procedent a El venedor, pels danys que es derivin enfront dels seus propis empleats o tercers d’un inadequat ús, emmagatzematge, conservació, manipulació o transformació dels productes; en particular, amb caràcter no limitatiu, quan no hi hagi observat les indicacions, advertiments o instruccions que El venedor hagi pogut proporcionar-li al respecte.

El Client mantindrà indemne El venedor de tota responsabilitat davant de qualsevol reclamació, danys i / o perjudicis que es derivin, directament o indirectament, de l’incompliment de les obligacions assumides per el primer en virtut de la seva relació contractual.

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb El Venedor se sotmeten a la legislació d’Espanya. En cas de qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels jutjats o tribunals d’El Venedor.

CONFIDENCIALITAT

El comprador s’obliga a no revelar a tercers documents, dades, coneixements tècnics o qualsevol altra informació que hagi rebut del Venedor (comunicada per escrit, verbalment, electrònicament o per altres mitjans, bé directament o indirectament) (en endavant, “Informació Confidencial” ) sense el previ consentiment per escrit d’El Venedor, i a usar aquesta informació confidencial exclusivament per als fins previstos en les presents CGV. El comprador s’obliga a posar la Informació Confidencial únicament a disposició d’empleats que necessitin aquesta Informació Confidencial i que estiguin subjectes a l’obligació de confidencialitat.

Les parts, incloent-hi, entre d’altres, les seves entitats afiliades, propietaris, gerents i empleats, sense el previ consentiment per escrit de la part que difon la Informació Confidencial, no podran utilitzar o difondre o permetre l’ús o la divulgació a terceres persones de secrets comercials o un altre tipus d’Informació Confidencial, o realitzar una declaració o circular informativa relativa a les transaccions que són aplicables en aquestes CGV per a cap altra finalitat que no sigui el propi compliment de les obligacions disposades en aquestes CGV. Aquesta obligació romandrà vigent per un període de cinc (5) anys després del lliurament dels Productes.

GARANTIA I RECLAMACIONS RESPECTE A LES MERCADERIES

Les reclamacions relatives al número i estat de l’embalatge de les mercaderies subministrades han d’efectuar-se de manera immediata, en el moment del lliurament d’aquestes, havent de deixar constància d’aquestes reclamacions en l’albarà de lliurament. Queda exclosa tota reclamació posterior relativa a aquests extrems.

Les reclamacions relatives al número, estat, identificació i referències de les mercaderies, així com les relatives a qualssevol defectes visibles o aparents, hauran de notificar-se al venedor per escrit i, de manera detallada, al més aviat possible i, en tot cas, dins dels 2 dies laborables següents a la data de lliurament, especificant sempre el número d’albarà de lliurament. Si el Client no notifica tals defectes dins del termini indicat, les mercaderies es consideraran acceptades, excepte quant a la possible existència de defectes ocults, situació en la qual el termini serà de 30 dies laborables.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fos lliurat per error del Venedor, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

El període de garantia serà l’indicat en la corresponent fitxa tècnica de cada producte. Mancant indicació d’aquest, el període de garantia serà d’un (1) any a comptar des de la data d’enviament inicial.

Aquesta garantia no regirà en aquells casos en què els productes, segons el parer del Venedor, hagin estat sotmesos pel Client o per un tercer a condicions ambientals o d’ús no conformes amb les especificacions pertinents, per ús indegut, negligència, instal·li instal·lació inadequada, condicions d’emmagatzematge inconvenients o anòmales. Tampoc quan hagin resultat modificats o alterats per tercer aliè al Venedor o sense l’expressa autorització d’aquest. El Client es compromet a facilitar tota la informació necessària per a realitzar aquesta determinació.

Correspon al Client l’obligació de demostrar el correcte ús que s’ha fet del producte, així com que s’han seguit les instruccions i recomanacions facilitades pel Venedor.

La devolució de mercaderia qualsevol que sigui la causa de la mateixa es durà a terme en el seu embalatge original i requerirà sempre el previ consentiment per escrit del Venedor autoritzant la mateixa, quedant fora de perill el dret de rebutjar la devolució de la mercaderia en cas de no comptar amb aquesta autorització. Acceptada la devolució, el motiu de la mateixa serà analitzat pel departament corresponent, i sobre la base d’això aquest podrà:

– Considerar-la justificada. En aquest cas El Venedor procedirà a substituir en tot o en part la mercaderia retornada o bé a abonar la totalitat o part d’aquesta. En aquest últim cas s’abonarà únicament i com a màxim la quantitat de material rebut. Les reclamacions de garantia no poden excedir el valor de la factura original dels béns subministrats.
– Considerar-la no justificada. En aquest cas es posarà en coneixement del Client la decisió i arguments que han portat a determinar la mateixa, disposant el Client a partir de la comunicació d’un termini de dos (2) mesos per a retirar al seu càrrec la mercaderia.

Totes les reclamacions de garantia invalidaran si el client ha dut a terme reparacions o modificacions en els productes subministrats sense el permís del venedor.
El client no està autoritzat a retenir el pagament parcial o total, basat en el fet que el proveïdor no hagi complert amb les seves obligacions de garantia en part o íntegrament.

En cap dels casos anteriors el període de vigència de la garantia es veurà ampliat o prorrogat, sent aquest en qualsevol cas invariable.

 

7.1 Devolucions

Les condicions per a la devolució i cancel·lació de la comanda que a continuació s’indiquen són aplicables sense perjudici dels drets que legalment li assisteixin.
Pot realitzar qualsevol Devolució en un termini de 48 hores, a partir de la data de lliurament de la comanda. (Segons art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre).

 

7.1.1 Termes i condicions en les devolucions

– L’article no ha de ser dels etiquetatges com a «Article especial: No és possible la cancel·lació de la comanda o devolució de l’article».
– L’article retornat ha d’estar en les mateixes condicions en què va ser enviat. Amb el seu embalatge original, incloent garanties, etiquetes. El paquet està en el seu embalatge original, SENSE OBRIR, sense tornar a precintar i sense marques.
– No és possible la devolució o canvi de caixes d’etiquetes o ribbon que no estiguin complets amb els seus segells originals.
– Les despeses d’enviament en les devolucions correran a compte del client en qualsevol cas.
– Hi ha un termini de 14 dies naturals per a la devolució del producte des de la data de la factura.
– En cas de reintegrament de l’import aquest es realitzarà pel mateix mitjà que es va realitzar el pagament.
– Les despeses de gestió de devolució i re-entrada a magatzem ascendeixen a 12 € + IVA en comandes inferiors a 150 € i en comandes superiors a 150 €, un import del 15% del total de la comanda.

Si desitja retornar el producte i compleix amb aquestes condicions, aquest és el procediment:
– Enviar un correu electrònic a pedidos@s-ie.cat
– Una vegada rebuts les dades i li enviarem per email les instruccions a seguir, a més del núm. d’autorització de devolució (RMA) i l’adreça d’enviament. Aquest número de RMA és IMPRESCINDIBLE per a procedir a l’enviament del material.
– A continuació, el client ha d’enviar el paquet pel transport que li resulti més convenient. Els costos d’enviament són a càrrec. Els productes es retornaran amb el núm. de RMA proporcionat de manera visible, en el seu embalatge original (preferiblement dins d’una altra caixa de protecció), complet, sense obrir, i sense cap cinta impresa o escriptura, als nostres magatzems dins de la Unió Europea.
– Una vegada rebut i revisat el material retornat, es realitzarà l’abonament que procedeixi de la factura corresponent. Ens reservem el dret de disminuir l’import del reemborsament en concepte de pèrdua de valor del producte degut a la manipulació innecessària del mateix per part seva.

 

7.1.2 Devolució de productes danyats, defectuosos o en garantia

Producte danyat durant l’enviament: Si vostè rep un producte danyat durant el seu enviament, pot optar per retornar-lo en un termini de 15 dies a partir de la data de recepció de la comanda.
Producte defectuós: Pot retornar un producte defectuós en un termini de 15 dies a partir de la data de recepció de la comanda. El reintegrament de l’import del producte adquirit es realitzarà amb la prèvia autorització i garantia del fabricador, el qual pot oferir al client la possibilitat de reparar-lo.

 

7.2 Producte en garantia

Tots els productes comercialitzats compten amb la garantia que ofereix el fabricant. Per a exercir el dret de garantia, el client haurà de conservar tota la informació en relació amb l’enviament del producte i la seva factura. Posi’s en contacte amb El venedor per a intentar solucionar el problema; al seu torn, aquest es posarà en contacte amb el fabricant per a exercir el dret de garantia.

Nota 1 : Si el motiu de la devolució no es deu a producte danyat en l’enviament o no és un producte defectuós, el client és responsable de l’elecció del producte i verificar les característiques d’aquest , per la qual cosa el venedor es reserva el dret a acceptar, o no, la devolució. En els casos esmentats anteriorment, i en cas que així correspongui, es reemborsarà l’import dels productes que es rebin en el termini de 30 dies en les condicions originals, amb tots els accessoris i amb tots els embolcalls i precintes intactes, sense evidències de manipulació. Les despeses de transport de devolució seran descomptats de l’import del reemborsament que es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari que ens indiqui el client en el termini de 15 dies des de la recepció de la mercaderia danyada o defectuosa.

Nota 2 : En cap cas s’acceptaran devolucions dels següents articles:
– Productes en oferta de la secció Outlet en què s’avisa de les condicions en què es troba el producte.
– Programari o contingut digital que hagin estat desprecintados.
– Un servei prestat pel Venedor si s’hagués prestat i acceptat la realització d’aquest.
– Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons de protecció de la salut, que hagin estat desprecintados després del seu lliurament o que s’hagin barrejat amb altres productes o amb evidents mostres d’haver estat utilitzats.
– Caixes d’etiquetes o ribbon que no estiguin completes, i amb els seus segells originals.

 

7.3 Garantia de devolució

Tots els productes del Venedor, poden ser retornats en el termini de 14 dies naturals a comptar des de la recepció de la mercaderia, li retornarem l’import del producte comprat, però no els costos de transport d’enviament o devolució de la seva compra.

Les despeses de gestió de devolució i re-entrada a magatzem ascendeixen a 12 € + IVA en comandes inferiors a 150 € i en comandes superiors a 150 €, un import del 15% del total de la comanda.

El client correrà amb el risc del cost de transport en els nostres magatzems dins de la Unió Europea. La devolució estarà subjecta a les condicions de devolució anteriorment descrites i els productes hauran de rebre en els seus embalatges originals sense desprecintar i sense evidències de manipulació o utilització.

 

7.4 Termes i Condicions en les Reparacions

Un equip d’especialistes avaluarà, en les instal·lacions del venedor, les necessitats per a la reparació dels equips del Client; per a això serà necessari que aquest enviï l’equip per a la seva avaluació a aquestes instal·lacions.

Aquest servei comprèn l’avaluació i realització d’un pressupost a mesura de l’equip que el client enviï al venedor. Una vegada realitzada l’avaluació, se li enviarà un pressupost personalitzat que el Client haurà d’acceptar i fer el pagament del mateix per a procedir a la reparació de l’aparell per part dels tècnics del Venedor.
De no poder realitzar la reparació o no ser acceptat el pressupost, l’equip serà enviat de nou a l’adreça de lliurament del Client.

Aquest servei té un cost de 24 € + IVA els cost d’enviament tant en les nostres instal·lacions com de tornada seran a càrrec del client. En el cas de ser acceptada la reparació de l’equip, els 24 € seran descomptats del preu total de la reparació.

L’enviament inicial de l’equip haurà de fer-lo el client en les instal·lacions del Venedor a ports pagats a:

Solucions d’Identificació i Etiquetatge
Av. Lluís Companys, 61-63 – Local L
Edifici «El Rusc»
17180 Vilablareix
(Girona)

POLITICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament de les dades de caràcter personal:

Solucions d’Identificació i Etiquetatge, S.L.
Av. Lluís Companys, 61-63–Local L Edifici “El Rusc”, Vilablareix (Girona)(17180)
legal@s-ie.cat

Solucions d’Identificació i Etiquetatge, S.L. disposa d’un fitxer automatitzat de les dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels seus clients, i es compromet a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, a més de garantir la privadesa d’aquestes dades, no recaptant mai més informació d’aquella que resulti estrictament necessària per al correcte desenvolupament del servei ofert al client.

Les dades personals recaptades per Solucions d’Identificació i Etiquetatge tenen la finalitat d’atendre i gestionar les diverses sol·licituds dels seus clients, prestar-li els serveis que pugui contractar i/o gestionar les seves comandes, a més d’enviar-los comunicacions comercials i d’interès. Aquestes dades es mantindran en els nostres fitxers durant no més temps del necessari per tal de complir amb les finalitats anteriorment descrites.

Les dades personals recollides són estrictament confidencials i no s’utilitzaran per a altres finalitats que les descrites i ja autoritzades prèviament pel client, i no seran cedides a tercers, tret que es requereixi per gestionar qualsevol dels serveis contractats o que existeixi obligació legal.

Les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tant, l’usuari podrà exercir els drets que la Llei li reconegui d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat de les seves dades personals, a més d’altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

Qualsevol client pot exercir aquest dret mitjançant comunicació escrita o correu electrònic a les dades de contacte de Solucions d’Identificació i Etiquetatge indicades a l’inici d’aquest text.

AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i els dominis s-ie.eu, s-ie.cat i comprarribbon.com pertanyen a Solucions d’Identificació i Etiquetatge, SL, amb domicili a Av. Lluís Companys, 61-63–Local L Edifici “El Rusc”, Vilablareix (Girona)(17180). El CIF de Solucions d’identificació i etiquetatge, SL és B55270417.

Drets de propiestat intel·lectual i industrial 

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Solucions d’identificació i etiquetatge, SL o de terceres persones amb qui Solucions d’identificació i etiquetatge, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Solucions d’identificació i etiquetatge, SL.

Responsabilitat sobre els continguts 

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a s-ie.eu tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Solucions d’identificació i etiquetatge, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Solucions d’identificació i etiquetatge, SL.

Protecció de dades

Consultar la nostra Política de privacitat.

Autorització per a enllaçar amb s-ie.cat i s-ie.eu 

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.