972 602 616 info@s-ie.cat

Garantia i reclamacions respecte a les mercaderies

Les reclamacions relatives al número i estat de l’embalatge de les mercaderies subministrades han d’efectuar-se de manera immediata, en el moment del lliurament d’aquestes, havent de deixar constància d’aquestes reclamacions en l’albarà de lliurament. Queda exclosa tota reclamació posterior relativa a aquests extrems.
Les reclamacions relatives al número, estat, identificació i referències de les mercaderies, així com les relatives a qualssevol defectes visibles o aparents, hauran de notificar-se al venedor per escrit i, de manera detallada, al més aviat possible i, en tot cas, dins dels 2 dies laborables següents a la data de lliurament, especificant sempre el número d’albarà de lliurament. Si el Client no notifica tals defectes dins del termini indicat, les mercaderies es consideraran acceptades, excepte quant a la possible existència de defectes ocults, situació en la qual el termini serà de 30 dies laborables.
Si un producte diferent al sol·licitat pel client fos lliurat per error del Venedor, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.
El període de garantia serà l’indicat en la corresponent fitxa tècnica de cada producte. Mancant indicació d’aquest, el període de garantia serà d’un (1) any a comptar des de la data d’enviament inicial.
Aquesta garantia no regirà en aquells casos en què els productes, segons el parer del Venedor, hagin estat sotmesos pel Client o per un tercer a condicions ambientals o d’ús no conformes amb les especificacions pertinents, per ús indegut, negligència, instal·li instal·lació inadequada, condicions d’emmagatzematge inconvenients o anòmales. Tampoc quan hagin resultat modificats o alterats per tercer aliè al Venedor o sense l’expressa autorització d’aquest. El Client es compromet a facilitar tota la informació necessària per a realitzar aquesta determinació.
Correspon al Client l’obligació de demostrar el correcte ús que s’ha fet del producte, així com que s’han seguit les instruccions i recomanacions facilitades pel Venedor.
La devolució de mercaderia qualsevol que sigui la causa de la mateixa es durà a terme en el seu embalatge original i requerirà sempre el previ consentiment per escrit del Venedor autoritzant la mateixa, quedant fora de perill el dret de rebutjar la devolució de la mercaderia en cas de no comptar amb aquesta autorització. Acceptada la devolució, el motiu de la mateixa serà analitzat pel departament corresponent, i sobre la base d’això aquest podrà:
– Considerar-la justificada. En aquest cas El Venedor procedirà a substituir en tot o en part la mercaderia retornada o bé a abonar la totalitat o part d’aquesta. En aquest últim cas s’abonarà únicament i com a màxim la quantitat de material rebut. Les reclamacions de garantia no poden excedir el valor de la factura original dels béns subministrats.
– Considerar-la no justificada. En aquest cas es posarà en coneixement del Client la decisió i arguments que han portat a determinar la mateixa, disposant el Client a partir de la comunicació d’un termini de dos (2) mesos per a retirar al seu càrrec la mercaderia.
Totes les reclamacions de garantia invalidaran si el client ha dut a terme reparacions o modificacions en els productes subministrats sense el permís del venedor.
El client no està autoritzat a retenir el pagament parcial o total, basat en el fet que el proveïdor no hagi complert amb les seves obligacions de garantia en part o íntegrament.
En cap dels casos anteriors el període de vigència de la garantia es veurà ampliat o prorrogat, sent aquest en qualsevol cas invariable.

 

7.1 Devolucions

Les condicions per a la devolució i cancel·lació de la comanda que a continuació s’indiquen són aplicables sense perjudici dels drets que legalment li assisteixin.
Pot realitzar qualsevol Devolució en un termini de 48 hores, a partir de la data de lliurament de la comanda. (Segons art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre).
7.1.1 Termes i condicions en les devolucions
– L’article no ha de ser dels etiquetatges com a «Article especial: No és possible la cancel·lació de la comanda o devolució de l’article».
– L’article retornat ha d’estar en les mateixes condicions en què va ser enviat. Amb el seu embalatge original, incloent garanties, etiquetes. El paquet està en el seu embalatge original, SENSE OBRIR, sense tornar a precintar i sense marques.
– No és possible la devolució o canvi de caixes d’etiquetes o ribbon que no estiguin complets amb els seus segells originals.
– Les despeses d’enviament en les devolucions correran a compte del client en qualsevol cas.
– Hi ha un termini de 14 dies naturals per a la devolució del producte des de la data de la factura.
– En cas de reintegrament de l’import aquest es realitzarà pel mateix mitjà que es va realitzar el pagament.
– Les despeses de gestió de devolució i re-entrada a magatzem ascendeixen a 12 € + IVA en comandes inferiors a 150 € i en comandes superiors a 150 €, un import del 15% del total de la comanda.
Si desitja retornar el producte i compleix amb aquestes condicions, aquest és el procediment:
– Enviar un correu electrònic a pedidos@s-ie.cat
– Una vegada rebuts les dades i li enviarem per email les instruccions a seguir, a més del núm. d’autorització de devolució (RMA) i l’adreça d’enviament. Aquest número de RMA és IMPRESCINDIBLE per a procedir a l’enviament del material.
– A continuació, el client ha d’enviar el paquet pel transport que li resulti més convenient. Els costos d’enviament són a càrrec. Els productes es retornaran amb el núm. de RMA proporcionat de manera visible, en el seu embalatge original (preferiblement dins d’una altra caixa de protecció), complet, sense obrir, i sense cap cinta impresa o escriptura, als nostres magatzems dins de la Unió Europea.
– Una vegada rebut i revisat el material retornat, es realitzarà l’abonament que procedeixi de la factura corresponent. Ens reservem el dret de disminuir l’import del reemborsament en concepte de pèrdua de valor del producte degut a la manipulació innecessària del mateix per part seva.
7.1.2 Devolució de productes danyats, defectuosos o en garantia
Producte danyat durant l’enviament: Si vostè rep un producte danyat durant el seu enviament, pot optar per retornar-lo en un termini de 15 dies a partir de la data de recepció de la comanda.
Producte defectuós: Pot retornar un producte defectuós en un termini de 15 dies a partir de la data de recepció de la comanda. El reintegrament de l’import del producte adquirit es realitzarà amb la prèvia autorització i garantia del fabricador, el qual pot oferir al client la possibilitat de reparar-lo.

7.2 Producte en garantia:

Tots els productes comercialitzats compten amb la garantia que ofereix el fabricant. Per a exercir el dret de garantia, el client haurà de conservar tota la informació en relació amb l’enviament del producte i la seva factura. Posi’s en contacte amb El venedor per a intentar solucionar el problema; al seu torn, aquest es posarà en contacte amb el fabricant per a exercir el dret de garantia.

Nota 1 : Si el motiu de la devolució no es deu a producte danyat en l’enviament o no és un producte defectuós, el client és responsable de l’elecció del producte i verificar les característiques d’aquest , per la qual cosa el venedor es reserva el dret a acceptar, o no, la devolució. En els casos esmentats anteriorment, i en cas que així correspongui, es reemborsarà l’import dels productes que es rebin en el termini de 30 dies en les condicions originals, amb tots els accessoris i amb tots els embolcalls i precintes intactes, sense evidències de manipulació. Les despeses de transport de devolució seran descomptats de l’import del reemborsament que es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari que ens indiqui el client en el termini de 15 dies des de la recepció de la mercaderia danyada o defectuosa.

Nota 2 : En cap cas s’acceptaran devolucions dels següents articles:
– Productes en oferta de la secció Outlet en què s’avisa de les condicions en què es troba el producte.
– Programari o contingut digital que hagin estat desprecintados.
– Un servei prestat pel Venedor si s’hagués prestat i acceptat la realització d’aquest.
– Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons de protecció de la salut, que hagin estat desprecintados després del seu lliurament o que s’hagin barrejat amb altres productes o amb evidents mostres d’haver estat utilitzats.
– Caixes d’etiquetes o ribbon que no estiguin completes, i amb els seus segells originals.
7.3 Garantia de devolució
Tots els productes del Venedor, poden ser retornats en el termini de 14 dies naturals a comptar des de la recepció de la mercaderia, li retornarem l’import del producte comprat, però no els costos de transport d’enviament o devolució de la seva compra.
Les despeses de gestió de devolució i re-entrada a magatzem ascendeixen a 12 € + IVA en comandes inferiors a 150 € i en comandes superiors a 150 €, un import del 15% del total de la comanda.
El client correrà amb el risc del cost de transport en els nostres magatzems dins de la Unió Europea. La devolució estarà subjecta a les condicions de devolució anteriorment descrites i els productes hauran de rebre en els seus embalatges originals sense desprecintar i sense evidències de manipulació o utilització.

7.4 Termes i Condicions en les Reparacions

Un equip d’especialistes avaluarà, en les instal·lacions del venedor, les necessitats per a la reparació dels equips del Client; per a això serà necessari que aquest enviï l’equip per a la seva avaluació a aquestes instal·lacions.
Aquest servei comprèn l’avaluació i realització d’un pressupost a mesura de l’equip que el client enviï al venedor. Una vegada realitzada l’avaluació, se li enviarà un pressupost personalitzat que el Client haurà d’acceptar i fer el pagament del mateix per a procedir a la reparació de l’aparell per part dels tècnics del Venedor.
De no poder realitzar la reparació o no ser acceptat el pressupost, l’equip serà enviat de nou a l’adreça de lliurament del Client.
Aquest servei té un cost de 24 € + IVA els cost d’enviament tant en les nostres instal·lacions com de tornada seran a càrrec del client. En el cas de ser acceptada la reparació de l’equip, els 24 € seran descomptats del preu total de la reparació.
L’enviament inicial de l’equip haurà de fer-lo el client en les instal·lacions del Venedor a ports pagats a:

Solucions d’Identificació i Etiquetatge
Av. Lluís Companys, 61-63 – Local L
Edifici «El Rusc»
17180 Vilablareix
(Girona)
Per a gestionar una reparació, fes clic aquí